Nahoru

Platby

Výše úplaty na předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena pro celodenní provoz ve výši 250,00Kč.

V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je stanovena ředitelkou školy výše úplaty nepřesahující její poměrnou část z částky 250,00Kč odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. V době prázdninového měsíce června a srpna, pokud je mateřská škola celý měsíc uzavřena s provozem maximálně dva dny. Činní úplatu v daném měsíci 0Kč.

Osvobození od úplaty

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nahrazuje limit pro bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Dosavadní doba 12 měsíců se nahrazuje dobou jednoho školního roku, přičemž je výslovně doplněno pravidlo, dle něhož se bezúplatnost předškolního vzdělávání uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku MŠ poprvé. V případě dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku MŠ dva školní roky za sebou z důvodu odkladu povinné školní docházky, tak bude druhý rok vždy zpoplatněn, a to bez ohledu na to, zda dítě vyčerpalo nárok na bezúplatné vzdělávání v prvním roce předškolního vzdělávání v plném rozsahu (tj. zda se skutečně vzdělávalo po dobu celého školního roku). Dle přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 82/2015 Sb. se počítání doby bezúplatného vzdělávání po dobu jednoho školního roku poprvé vztahuje na děti, které se budou poprvé vzdělávat v posledním ročníku MŠ ve školním roce 2015/16.

V aktuálním školním roce (a rovněž v příštím školním roce pro děti s odkladem, které budou účastny předškolního vzdělávání dva školní roky za sebou) tak bude rozhodná dosavadní právní úprava, která vychází z lhůty 12 měsíců. Dle výkladu ministerstva tato lhůta počíná běžet dnem nástupu dítěte ke vzdělávání v posledním ročníku MŠ a běží nepřetržitě 12 měsíců, je-li dítě stále dítětem dané MŠ. Běh lhůty se nepřerušuje např. po dobu, kdy dítě z důvodu nemoci nebo jiných důvodů nedocházelo do MŠ, anebo v případě přerušení či omezení provozu mateřské školy.
Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání se nebude vztahovat na děti se zdravotním postižením. Tyto děti se v posledním ročníku MŠ vzdělávají bezúplatně vždy.
Zákonný zástupce je povinen neprodleně informovat ředitelku školy, pokud nastane jakákoliv změna.

Partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.